องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

อบต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 11

กองช่าง

นายไกรรัตน์ ชัยมูล
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายศักดา สายกลาง
ผช.ช่างไฟฟ้า

นายบุญช่วย รจนาสม
ผช.ช่างไฟฟ้า

นางสาววารุณี จำปาทอง
ผช.นายช่างโยธา

นายนัตติวัชต์ ทองโพธิ์
ผช.นายช่างเขียนเเบบ

นายศิวะพงศ์ โอฆะพนม
ผช.เจ้าหน้าที่งานประปา

นางสาวพิกุล เเสงส่อง
ผช.จพง.ธุรการ

นายไพรัตน์ สิงหาภักดิ์
คนงานทั่วไป