องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

อบต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 11

กองช่าง

นายไกรรัตน์ ชัยมูล
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายศักดา สายกลาง
ผช.ช่าไฟฟ้า

นายศิวะพงศ์ โอฆะพนม
ผช.เจ้าหน้าที่งานประปา

นางสาววารุณี จำปาทอง
ผช.นายช่างโยธา

นางสาวพิกุล เเสงส่อง
ผช.จพง.ธุรการ