องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

อบต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 5

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
แนวปฏิบัติ Do’s & Don’ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม 26 ม.ย. 66 24
ขอความร่วมมือเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันสารกัมมันตรังสีซีเรียม - 137 24 ม.ย. 66 16
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.โพธิ์ใหญ่ ออกดับเพลิงไหม้ป่า ณ วัดพนมนิมิต บ้านโนนขวาว หมู่ที่ 12 ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 24 ม.ย. 66 18
โครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน พ.ศ. 2566 โดยมีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดรองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด นายอำเภอพนมไพร หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้บริหารระดับท้องถิ่น และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตลอดจนพ 24 ม.ย. 66 17
โครงการจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 24 ม.ย. 66 19
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.โพธิ์ใหญ่ ออกดับเพลิงไหม้โคกหนองเหล็ก บ้านหนองเเคน หมู่ที่ 2 24 ม.ย. 66 15
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้รับคำร้องจากประชาชน กรณีขอน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค นายชาตรี ป้องโล่ห์ นายก อบต.โพธิ์ใหญ่ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ นำรถยนต์บรรทุกน้ำออกบริการน้ำให้พี่น้องประชาชน บ้านบัวงาม หมู่ที่ 10 เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนในพืนที่ 24 ม.ย. 66 19
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566 จุดตรวจ และจุดบริการประชาชน ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2566 บริเวรหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 24 ม.ย. 66 17
กิจกรรมวันผู้สูงอายุ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 24 ม.ย. 66 20
พรบ. ลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 24 ม.ย. 66 17
ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 21 ม.ย. 66 29
จริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา และพนักงานท้องถิ่น 21 ม.ย. 66 20
นายชาตรี ป้องโล่ห์ นายก อบต.โพธิ์ใหญ่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน อบต.โพธิ์ใหญ่ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ค่ะ 28 มี.ค. 66 36
ายชาตรี ป้องโล่ห์ นายก อบต.โพธิ์ใหญ่ นางประภัสสร โพธิ์เคน รองนายก อบต.โพธิ์ใหญ่ เป็นประธานในพิธีทอดผ้าไตรบังสุกุลงานฌาปนกิจศพคุณพ่อยนต์ ชมภูวงค์ บ้านหนองเเวง หมู่ที่ 9 28 มี.ค. 66 33
นายชาตรี ป้องโล่ห์ นายก อบต.โพธิ์ใหญ่ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตำบลโพธิ์ใหญ่ ครั้งที่ 1/2566 28 มี.ค. 66 39
นายชาตรี ป้องโล่ห์ นายก อบต.โพธิ์ใหญ่ มอบหมายให้กองสวัสดิการสังคม นำคณะกรรมการจากปกครองอำเภอพนมไพร เข้าตรวจสอบบ้านผู้ยากไร้ เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ประสบปัญหาทางสังคม (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ครอบครัวเด็กยากไร้) ตามโครงการสร้างบ้านเพื่อผู้ยากไร้ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยา 24 มี.ค. 66 39
นายชาตรี ป้องโล่ห์ นายก อบต.โพธิ์ใหญ่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนร่วมกันทำความสะอาด และกำจัดขยะบริเวณรอบๆ หนองสิม บ้านโพธิ์ใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ค่ะ 24 มี.ค. 66 42
นางประภัสสร โพธิ์เคน รองนายก อบต.โพธิ์ใหญ่ เป็นประธานในพิธีทอดผ้าไตรบังสุกุลงานฌาปนกิจศพ บ้านโพธิ์ใหญ่ หมู่ที่ 1 ค่ะ 24 มี.ค. 66 37
กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ ออกให้บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ บ้านหนองกุงน้อย หมู่ที่ 7 และบ้านหนองกุงใหญ่ หมู่ที่ 8 ค่ะ 24 มี.ค. 66 36
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์ใหญ่ เรื่องการรับสมัครเด็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์ใหญ่ ระดับชั้นเตรียมอนุบาลปฐมวัยประจำปีการศึกษา 2566 ค่ะ 24 มี.ค. 66 37
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนชัยศรีหนองเเคน เรื่องการรับสมัครเด็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนชัยศรีหนองเเคน ระดับชั้นเตรียมอนุบาลปฐมวัยประจำปีการศึกษา 2566 ค่ะ 24 มี.ค. 66 38
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนพี่ น้อง ประชาชนตำบลโพธิ์ใหญ่ มีส่วนร่วมในการตั้งชื่อตลาดกกก่อ หรือตลาดขายของป่า (ปากทางบ้านหนองหมื่นถ่าน) 22 มี.ค. 66 42
นายชาตรี ป้องโล่ห์ นายก อบต.โพธิ์ใหญ่ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ 21 มี.ค. 66 38
นางประภัสสร โพธิ์เคน รองนายก อบต.โพธิ์ใหญ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองการศึกษาฯ ลงพื้นที่ออกเยี่ยมลูกๆ หลานๆ และตรวจอาหารกลางวัน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 4 ศูนย์ค่ะ 21 มี.ค. 66 37
นายชาตรี ป้องโล่ห์ นายก อบต.โพธิ์ใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ออกตรวจเยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ครอบครัวเด็กยากไร้) เพื่อคัดเลือกตามโครงการสร้างบ้านเพื่อผู้ยากไร้ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ในปีงบป 21 มี.ค. 66 40
นายชาตรี ป้องโล่ห์ นายก อบต.โพธิ์ใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัด อบต โพธิ์ใหญ่ หัวหน้าสำนักปลัด และหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ลงพื้นที่ประเมินความเสียหายบ้านที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ พร้อมมอบน้ำดื่มเพื่อบริโภคค่ะ 21 มี.ค. 66 40
นายชาตรี ป้องโล่ห์ นายก อบต.โพธิ์ใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัด อบต.โพธิ์ใหญ่ หัวหน้าสำนักปลัด และหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ลงพื้นที่สำรวจคลองส่งน้ำบ้านท่าโพธิ์ หมู่ที่ 11 ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ 21 มี.ค. 66 39
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยกองช่าง อบต.โพธิ์ใหญ่ ลงพื้นที่สำรวจ​ความเสียหาย​พื้นที่ไฟไหม้ ณ​ บ้านท่าโพธิ์ ​ หมู่ที่ 11​ ค่ะ 20 มี.ค. 66 41
งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย สำนักปลัด ได้รับการประสานแจ้งเหตุจากผู้นำชุมชน หมู่ที่ 11 เพื่อเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้บ้านเลขที่ 106 หมู่ที่ 11 บ้านนายนายจรุญ แก้วจุมพล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ดำเนินการดับไฟ ตามที่ได้รับแจ้ง เรียบร้อยแล้วค่ะ 20 มี.ค. 66 41
นายก ชาตรี ป้องโล่ห์ นายก อบต.โพธิ์ใหญ่ พร้อมทีมงานคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ อบต.โพธิ์ใหญ่ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดงาน หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 7 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 16 มี.ค. 66 46