องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

อบต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 5

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 1 ธ.ค. 63 2
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล 1 ธ.ค. 63 1
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ 1 ธ.ค. 63 1
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง 1 ธ.ค. 63 0
ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ 26 พ.ย. 63 4
ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล 26 พ.ย. 63 2
ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง 26 พ.ย. 63 0
ประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครู 26 พ.ย. 63 1
รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 24 พ.ย. 63 5
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 14 ส.ค. 63 38
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 14 ส.ค. 63 30
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ เรื่อง เเต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 14 ส.ค. 63 31
ประกาศการรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 14 ส.ค. 63 30
การขอมีบัตรประจำตัวผู้พิการ 3 ส.ค. 63 30
สำรวจรายชื่อผู้พิการหรือทุพลภาพ 3 ส.ค. 63 33
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ของครัวที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน 3 ส.ค. 63 31
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562 29 ก.ค. 63 24
โครงการวันเด็กแห่งชาติ อบต.โพธิ์ใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2562 29 ก.ค. 63 29
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม อบต.โพธิ์ใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2562 29 ก.ค. 63 26
โครงการ วิถีธรรม สู่การดำเนินชีวิต สำหรับผู้สูงอายุ ตำบลโพธิ์ใหญ่ 24 ก.ค. 63 35
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเเก่กลุ่มเเม่บ้าน กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและประชาชนทั่วไป 24 ก.ค. 63 32
โครงการฝึกอบรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการโดยใช้หลัก 3 อ.(อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์) ตำบลโพธิ์ใหญ่ 24 ก.ค. 63 27
รายงานของผุ้สอบบัญชี 7 ก.พ. 63 61
รายงานการเงินประจำปี2562 พร้อมกับรายงานการตรวจสอบของ สตง. 7 ก.พ. 63 55
การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ 7 ม.ค. 62 88
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจร 11 พ.ค. 61 99
ประกาศการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและอื่นๆประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 15 ธ.ค. 60 108
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2560 2 พ.ย. 60 94
งบแสดงสถานะทางการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ 2559 20 ต.ค. 59 134
ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ วันที่ 7 สิงหาคม 2559 15 ก.ค. 59 181