องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

อบต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 4

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
รายงานผลการดำเนินการ “โครงการสนับสนุนกิจกรรมจิตอาสา“เราทำความดีด้วยหัวใจ” 21 ธ.ค. 65 29
รายงานผลการฉีดพ่นหมอกควัน และหยอดทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย ปีงบประมาณ 2564 24 มิ.ย. 65 144
สรุปผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ และศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 21 มิ.ย. 65 143
รายงานผลการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ 20 มิ.ย. 65 141
รายงานผลการดำเนินการ “โครงการสนับสนุนกิจกรรมจิตอาสา“เราทำความดีด้วยหัวใจ” ภายใต้กิจกรรม “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 (ครั้งที่ 2) 17 มิ.ย. 65 140