องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

อบต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 10

กองการเกษตร

นางสาวสุรีย์พร สุริโย
ผอ.กองการเกษตร

นายโพธิรักษ์ โชติขันธ์
ผช.จพง.ธุรการ

นางสาวกัลยานิตย์ ชิดเอื้อ
คนงานทั่วไป

นายเสถียร สุนีสี
คนงานเครื่องสูบน้ำ

นายสงกา สังฆะกาโร
คนงานเครื่องสูบน้ำ