องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

อบต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 4

หัวหน้าส่วนราชการ

ส.ต.ท.สุทิน ดีดวงเเก้ว
ปลัดองค์การบริการบริหารส่วนตำบล
0898411948

ตำแหน่งว่าง
รองปลัด อบต.

จ.อ.ผดุงศักดิ์ ตลาศาสตร์
หัวหน้าสำนักปลัด

นางสายฝน พิมพา
ผอ.กองคลัง

นายไกรรัตน์ ชัยมูล
ผอ.กองช่าง

นางนิภาวัลย์ บุตรโท
ผอ.กองการศึกษาฯ

นางสาวศิรินันทยา สรวยงาม
ผอ.กองสวัสดิการสังคม

นาวสาวสุรีย์พร สุริโย
ผอ.กองการเกษตร

นายนพดล ไชยสุระ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
0872230302