องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

อบต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 7

กองคลัง

นางสายฝน พิมพา
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายชยพล ซื่อสัตย์
เจ้าพนักงานพัสดุ

นางปพิชญา บุญจริง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้

นางสาววรณิชย์ โพธิวรรณา
ผช.จพง.การเงินเเละบัญชี

นส.ธนัชพร นุกัณหา
ผช.นักวิชาการจัดเก็บรายได้

นส.บุญอุ้ม ทาวันละ
ผช.เจ้าหน้าที่การคลัง

นายณัฐปภัสร์ ซื่อสัตย์
ผช.จพง.พัสดุ

นายคเณศ ชนะเกตุ
ผช.จพง.ธุรการ