องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

อบต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 10

กองคลัง

นส.สายฝน พิมพา
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายชยพล ซื่อสัตย์
เจ้าพนักงานพัสดุ

นางปพิชญา โคหนองบัว
นักวิชาการจัดเก็บรายได้

นางสาววรณิชย์ โพธิวรรณา
ผช.จพง.การเงินเเละบัญชี

นส.ธนัชพร นุกัณหา
ผช.เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

นส.บุญอุ้ม ทาวันละ
ผช.เจ้าหน้าที่การคลัง