องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

อบต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 12

รายงานผลความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการ ณ จุดบริการ


แบบสรุปและรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้มาติดต่อหรือขอรับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ ครั้งที่ 1 (ครึ่งปีแรก) ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2558 – มีนาคม 2559 ดาวน์โหลด

แบบสรุปและรายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ของประชาชนผู้มาติดต่อหรือขอรับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ ครั้งที่ 2  ตั้งแต่เดือน เมษายน – เดือนกันยายน 2559 ดาวน์โหลด

แบบสรุปและรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้มาติดต่อหรือขอรับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลด


 
View : 725