องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

อบต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 5

คณะผู้บริหาร

นายชาตรี ป้องโล่ห์
นายก อบต.โพธิ์ใหญ่
088-5808455

นายปรีชา โพธิ์เคน
รองนายก
081-0583647

นางพิมพ์ชาญา แก้วประโคน
รองนายก อบต.โพธิ์ใหญ่
084 - 7425772

นายบุญเลิศ ชมภูวงศ์
เลขานุการนายก
093-5284439