องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

อบต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 10

คณะผู้บริหาร

นายเผด็จ สลักศิลป์
นายก อบต.โพธิ์ใหญ่
0862358416

นายสถิตย์ อ่อนสวาท
รองนายก อบต.

นายคำพา โพธิวรรณา
รองนายก อบต.

นายเจริญ เรืองมนตรี
เลขานุการนายก