องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

อบต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 8

สำนักปลัด

จ.อ.ผดุงศักดิ์ ตลาศาสตร์
หัวหน้าสำนักปลัด

นายนพดล ไชยสุระ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
0872230302

นายประพาส พิมจันดา
นักบริหารงานทั่วไป

นางสาวจิตรลดา ชัยเรียบ
นิติกร

นางกาญจนา เนื่องนิตย์
นักวิเคราะห์นโยบายเเละเเผน

นางสาวร่วมใจ พันเจาะจง
นักทรัพยากรบุคคล

นายกิตติเดช ถาดไธสง
เจ้าพนักงานป้องกันฯ

นางสาวพิมล มิเถาวัลย์
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวสุจิตรา อนุสงค์
นักจัดการงานทั่วไป

นายชัยสิทธิ์ รัญระนา
ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายธงชัย ระเเหง
พนักงานขับรถยนต์

นางสาวขัติยาภรณ์ ดีปราสัย
ผช.จพง.ประชาสัมพันธ์

นายสัญญา อาจอุดร
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและเเผน

นางสาววันพร ฤาษี
ผช.จพง.ธุรการ

นางกมลชนก ตังกิจ
คนงานทั่วไป

นายสนธยา เนียมนาค
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์

นายบัญชา ศรีทะโพธิ์
คนงานทั่วไป