องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

อบต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 7

สำนักปลัด

จ.อ.ผดุงศักดิ์ ตลาศาสตร์
หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวจารุวรรณ วรรณชัยมงคล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายประพาส พิมจันดา
นักบริหารงานทั่วไป

นางสาวจิตรลดา ชัยเรียบ
นิติกร

นางกาญจนา เนื่องนิตย์
เจ้าพนักงานวิเคราะห์นโยบายเเละเเผน

นายกิตติเดช ถาดไธสง
เจ้าพนักงานป้องกันสาธารณสุข

นางสาวร่วมใจ พันเจาะจง
นักทรัพยากรบุคคล

นายชัยสิทธิ์ รัญระนา
ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายธงชัย ระเเหง
คนงานขับรถ

นางกมลชนก ตังกิจ
คนงานทั่วไป

นางสาวขัติยาภรณ์ ดีปราสัย
ผช.จพง.ประชาสัมพันธ์

นายโพธิรักษ์ โชติขันธ์
ผช.จพง.ธุรการ