องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

อบต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 11

กองการศึกษา

นางนิภาวัลย์ บุตรโท
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางดวงใจ คำบุญมี
นักวิชาการศึกษา

นางสมรักษ์ เเสงยางใหญ่
ผช.สันทนาการ

นางสาวมัทนา มณีสร้อย
ผช.จพง.ธุรการ

นางวิไลวรรณ โอฆะพนม
ครู

นางนงรักษ์ สุริโย
ครู

นางสุกัญญา จันทเขต
ผู้ดูแลเด็ก

น.ส.นุกูล โพธิ์ศรีมาตย์
ผู้ดูเเลเด็ก

นางรัตติมาภรณ์ ทาวันละ
ครู

นางชลดาภรณ์ บุตรโท
ผู้ดูเเลเด็ก

น.ส.วชิภรณ์ วงษาเทียม
ผู้ดูแลเด็ก

นางวัลภา พละชัย
ครู

นางรัศมี อินทะวงค์
ครู

นางอทิตติยา พิมพ์จันดา
ผู้ดูเเลเด็ก

นางพรทิวา โชติขันธ์
ครู

นางโสภา โพธิวรรณา
ผู้ดูเเลเด็ก

น.ส.สุธิดา ชะเทียนรัมย์
ผู้ดูเเลเด็ก