องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

อบต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 11

กองการศึกษา

นางนิภาวัลย์ บุตรโท
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางวิไลวรรณ โอฆะพนม
ครู

นางวัลภา พละชัย
ครู

นางรัศมี แก้งสา
ครู

นางพรทิวา โชติขันธ์
ครู

นางนงรักษ์ สุริโย
ครู

นางรัตติมาภรณ์ ทาวันละ
ครู

นางดวงใจ คำบุญมี
นักวิชาการศึกษา

นางชลดาภรณ์ บุตรโท
ผู้ดูเเลเด็ก

นางสุกัญญา จันทเขต
ผู้ดูแลเด็ก

นางโสภา โพธิวรรณา
ผู้ดูเเลเด็ก

น.ส.สุธิดา ชะเทียนรัมย์
ผู้ดูเเลเด็ก

นางสมรักษ์ เเสงยางใหญ่
ผช.สันทนาการ

นางสาวมัทนา มณีสร้อย
ผช.จพง.ธุรการ

น.ส.วชิภรณ์ วงษาเทียม
ผู้ดูแลเด็ก

น.ส.ธัญญลักษณ์ อ่อนคำ
ผู้ดูเเลเด็ก