องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

อบต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 9

กองสวัสดิการสังคม

นางสาวศิรินันทยา สรวยงาม
ผอ.กองสาัสดิการสังคม

นางสุภารัตน์ ไชยพลงาม
ผช.จพง.พัฒนาชุมชน

น.ส.จินตนา สุริโย
ผช.จพง.ธุรการ