องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

อบต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 9

อำนาจหน้าที่
โครงสร้งรวมและอำนาจหน้าที่ของ อบต.โพธิ์ใหญ่ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล
และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537และเเก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549   28 ม.ค. 65 0
พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   28 ม.ค. 65 0
View : 648