องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

อบต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 6

สมาชิกสภา

นายจริตร์ วังมฤค
ประธานสภา
0872159887

นายนันทวุฒิ อาจอุดร
รองประธานสภา
0621560805

ส.ต.ท.สุทิน ดีดวงเเก้ว
เลขานุการสภา
0898411948

นายทองหล้า มุดจันทร์
ส.อบต.หมู่ที่ 1
0878987093

นายไพโรจ นันยังน้อย
ส.อบต.หมู่ที่ 2
0936500093

นายขวัญตา วังเอก
ส.อบต.หมู่ที่ 3
0653534451

นายสำเริง เนียมนาค
ส.อบต.หมู่ที่ 4
0862273041

นายเฉลิมชัย อินธิสาร
ส.อบต.หมู่ที่ 5
0894214819

นายสมจิตต์ ทองไพร
ส.อบต.หมู่ที่ 6
0885311479

นายกวินวุฒิ คุลาไคล
ส.อบต.หมู่ที่ 7
0653395876

นายเดช ทองโพธิ์
ส.อบต.หมู่ที่ 8
0932747851

นายพิทูลย์ ทองเสนา
ส.อบต.หมู่ที่ 10
0862445233

นายสมานจิตต์ ทองโพธิ์ใหญ่
ส.อบต.หมู่ที่ 12
0616404297

นายธีระวัฒน์ รจนาสม
ส.อบต.หมู่ที่ 13
0982071645

นายบุญสม จันทราษา
ส.อบต.หมู่ที่ 14
0821233438