องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

อบต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 13

สมาชิกสภา

นายนิวัฒน์ สังฆะทาโร
ประธานสภา

นายปรีชา กิ่งก้อน
รองประธานสภา

นายปัญญา โอฆะพนม
ส.อบต ม.1

นายพยุงศักดิ์ คำบุญมี
ส.อบต ม.1

นายสำลอง คินันติ
ส.อบต ม.2

นายชัยพร มณีโชติ
ส.อบต ม.3

นายนิคม จันชารา
ส.อบต. หมู่ที่ 3

นางทองสุข แสนสีสม
ส.อบต ม.4

นายสำเริง เนียนนาค
ส.อบต ม.4

นายสว่าง กินาลา
ส.อบต ม.5

นายเงิน ทองสามัญ
ส.อบต ม.5

นายวาด อนุสงค์
ส.อบต ม.6

นายพยงค์ คำเรียง
ส.อบต ม.6

นายเปลี่ยน สุนีสี
ส.อบต ม.7

นายคำพอง ทองโพธิ์
ส.อบต ม.8

นายพีระพัฒน์ ชมภูวงศ์
ส.อบต ม.9

นายพิทูลย์ ทองเสนา
ส.อบต ม.10

นายชาติ กาบินทอง
ส.อบต ม.10

นายสุระพล ไกรสินธ์
ส.อบต ม.11

นายแสงรุ่ง สีถาบุตร
ส.อบต ม.12

นายศรัญ นิคมเขตต์
ส.อบต ม.13

นายจำปี จันวิเศษ
ส.อบต ม.14

นายบุญสม จันทราษา
ส.อบต ม.14