องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

อบต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 13

ข้อมูลสภาพทั่วไป
 
1.ที่ตั้งและอาณาเขต
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอพนมไพร ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 10 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดร้อยเอ็ด ประมาณ 56 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

ทิศเหนือ อาณาเขตติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอพนมไพร,องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
และองค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

ทิศใต้ อาณาเขตติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย และองค์การบริหารส่วนตำบลวารีสวัสดิ์ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

ทิศตะวันออก อาณาเขตติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว , องค์การบริหารส่วนตำบลแสนสุข และองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

ทิศตะวันตก อาณาเขตติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลหน่อม และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมื่นถ่าน อำเภออาจสามารถ จังหวัด
ร้อยเอ็ด
 
2.เนื้อที่

 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ มีพื้นที่ประมาณ 58.316 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 36,448 ไร่  
 
3.สภาพภูมิประเทศ

ลักษณะ ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มสลับกับลูกคลื่นลอนลาด ดินเป็นดินร่วนปนทราย พื้นที่ส่วนใหญ่เหมาะสำหรับทำการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ แหล่งน้ำที่สำคัญตามธรรมชาติ คือ แม่น้ำชี ซึ่งอยู่ทางทิศเหนือของตำบล โดยมีทิศทางการไหลจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก ซึ่งแบ่งเขตระหว่างตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด กับจังหวัดยโสธร
 
4. สภาพภูมิอากาศ ปริมาณน้ำฝนและภูมิอากาศ

ลักษณะภูมิอากาศของตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด จัดอยู่ในลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน (Tropical monsoon climate) ซึ่งแบ่งได้ 3 ฤดู คือ ฤดูฝนจะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่านทะเลและมหาสมุทร ทำให้มีอากาศชุ่มชื้นและฝนตกชุก และยังได้รับอิทธิพลความชุ่มชื้นแถบบริเวณลุ่มแม่น้ำโขงอีกด้วย ส่วนฤดูหนาวจะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ์ โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะพัดเอาความหนาวเย็นและความแห้งแล้งมา สำหรับฤดูร้อนจะเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึง เดือนเมษายนจะมีอากาศร้อนและอบอ้าว

     มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยทั้งปี 1,421.4 มิลลิเมตร และเดือนมิถุนายนจะมีปริมาณน้ำฝนมากที่สุด คือ 255.15 มิลลิเมตร และเดือนมกราคมจะมีปริมาณน้ำฝนน้อยที่สุด คือ 2.02 มิลลิเมตร
     มีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี 27.5 องศาเซลเซียส เดือนธันวาคมมีอุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด คือ 23.58 องศาเซลเซียส และเดือนเมษายนจะมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด คือ 39.87 องศาเซลเซียส
                        (ข้อมูลจากเอกสารวิชาการ กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
 
5.จำนวนประชากร และหมู่บ้าน
 
     1) ประชากร รวม 7,099 คน เป็นชาย 3,543 คน คิดเป็นร้อยละ 49.91 และเป็นหญิง 3,556 คนคิดเป็นร้อยละ 50.09 จำนวนครัวเรือน 1,667 ครัวเรือน ประชากรเฉลี่ย 4.26 คนต่อหลังคาเรือน ความหนาแน่น 121.16 คนต่อตารางกิโลเมตร ประชาชนส่วนใหญ่ประมาณ 99 % นับถือศาสนาพุทธ และอีก 1 % นับถือศาสนาอิสลาม
 
     2) หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่มีหมู่บ้าน จำนวน 14 หมู่บ้าน ดังนี้
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนประชากร จำนวนครัวเรือน ผู้ใหญ่บ้าน
ชาย หญิง รวม
1 บ้านโพธิ์ใหญ่ 291 288 597 178 นายศุภโชค   เสน่หา
2 บ้านหนองแคน 260 253 513 134 นางพรทิพย์   นารี
3 บ้านโพธิ์ใหญ่ 408 422 830 231 นายเฉลิมวรรณ์   พธิ์กัณฑ์
4 บ้านยางเดี่ยว 269 265 534 124 นายคมกริช   เนียมนาค
5 บ้านคำสุก 187 180 367 95 นายประดิษฐ์  อุตมนตรี
6 บ้านโนนชัยศรี 206 207 413 188 นายวินัย        โสภาจันทร์
7 บ้านหนองกุงน้อย 340 321 661 158 นายชูศักดิ์      มาตยขัน
8 บ้านหนองกุงใหญ่ 341 323 664 172 นายวิโรจน์      ทองโพธิ์
9 บ้านหนองแวง 265 295 560 162 นายเรืองยศ     ขัวขวา
10 บ้านบัวงาม 187 171 358 120 นายสังวรณ์      ตะกะศิลา
11 บ้านท่าโพธิ์ 359 355 714 177 นายฉลวย        เพชรก้อน
12 บ้านโนนขวาว 115 102 217 123 นายสมศักดิ์      ทองโพธิ์ใหญ่
13 บ้านท่าไฮ 224 212 436 104 นายชนะ           ไชยวรรณา
14 บ้านโนนชัยศรี 106 122 228 71 นายบุญเรือง      รัตนโสภา
รวม 3,558 3,516 7,074 2,037  

หมายเหตุ : จำนวนประชากรและหมู่บ้าน จาก สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย


 
View : 4936