องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

อบต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 9

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 26 ม.ย. 66 23
024 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2566 26 ม.ย. 66 20
การประเมินจริยธรรม ไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2566 11 ม.ย. 66 34
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 21 มี.ค. 66 65
มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ และหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ 7 มี.ค. 66 66
กิจกรรมการจัดทำข้อตกลงการปฎิบัติราชการของ อบต.โพธิ์ใหญ่ 9 ก.พ. 66 69
กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 9 ก.พ. 66 98
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 1 ม.ย. 65 291
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 28 มี.ค. 65 295
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 28 มี.ค. 65 306
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 28 มี.ค. 65 299