องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

อบต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 7

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 26 ม.ย. 66 69
024 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2566 26 ม.ย. 66 74
การประเมินจริยธรรม ไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2566 11 ม.ย. 66 78
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 21 มี.ค. 66 118
มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ และหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ 7 มี.ค. 66 118
กิจกรรมการจัดทำข้อตกลงการปฎิบัติราชการของ อบต.โพธิ์ใหญ่ 9 ก.พ. 66 132
กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 9 ก.พ. 66 163
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 1 ม.ย. 65 347
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 28 มี.ค. 65 354
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 28 มี.ค. 65 367
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 28 มี.ค. 65 352