องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

อบต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 10

หัวข้อ :: ตัวชี้วัดย่อยที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9   การเปิดเผยข้อมูล

ข้อมูลพื้นฐาน
1.โครงสร้าง  
http://www.phoyai.go.th/main/view.php?content=page&id=27
2.ข้อมูลผู้บริหาร http://www.phoyai.go.th/main/view.php?content=employee&dep_id=-1
3.อำนาจหน้าที่ http://www.phoyai.go.th/main/view.php?content=page&id=28
4.แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน http://www.phoyai.go.th/main/view.php?content=newsboard&group=10
5.ข้อมูลการติดต่อ http://www.phoyai.go.th/main/view.php?content=page&id=31
6.กฏหมายที่เกี่ยวข้อง http://www.dla.go.th/servlet/EbookServlet?_mode=detail&ebookId=1111&random=1399874074194
ข้อมูลพื้นฐาน
7.ข่าวประชาสัมพันธ์ 
http://www.phoyai.go.th/main/
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
8.Q&A http://www.phoyai.go.th/main/view.php?content=webboard
9.Social Network http://www.phoyai.go.th/main/view.php?content=page&id=31
แผนงานดำเนินงาน
10.แผนดำเนินงานประจำปี  
http://www.phoyai.go.th/main/view.php?content=newsboard&group=10
11.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
12.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 
http://www.phoyai.go.th/main/view.php?content=news&id=136
การปฏิบัติงาน
13.คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
http://www.phoyai.go.th/main/view.php?content=news&id=108
การให้บริการ
14.
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ http://www.phoyai.go.th/main/view.php?content=news&id=109
15.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ http://www.phoyai.go.th/main/view.php?content=news&id=110
16.รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ http://www.phoyai.go.th/main/view.php?content=news&id=112
17.E - Service http://www.phoyai.go.th/main/view.php?content=page&id=30
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
18.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
http://www.phoyai.go.th/main/
19.รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน http://www.phoyai.go.th/main/
20.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี http://www.phoyai.go.th/main/view.php?content=news&id=134
การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
21.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ http://www.phoyai.go.th/main/
22.ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ http://www.phoyai.go.th/main/
23.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน http://www.phoyai.go.th/main/
24.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี http://www.phoyai.go.th/main/
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
25.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล http://www.phoyai.go.th/main/view.php?content=news&id=117
26.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล http://www.phoyai.go.th/main/view.php?content=newsboard&group=10
27.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล http://www.phoyai.go.th/main/view.php?content=news&id=119
28.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
29.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
http://www.phoyai.go.th/main/view.php?content=news&id=114
30.ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ http://www.phoyai.go.th/main/view.php?content=news&id=115
31ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ http://www.phoyai.go.th/main/view.php?content=news&id=116
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
32.ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 
http://www.phoyai.go.th/main/view.php?content=webboard
33.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม http://www.phoyai.go.th/main/admin/main.php?action=news&news=edit&edit=127
                                                      http://www.phoyai.go.th/main/admin/main.php?action=news&news=edit&edit=125
                                                      http://www.phoyai.go.th/main/view.php?content=news&id=126

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
34.เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 
http://www.phoyai.go.th/main/view.php?content=news&id=137
35.การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร http://www.phoyai.go.th/main/view.php?content=galleryboard
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
36.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
37.การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร
38.
การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
39.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
http://www.phoyai.go.th/main/view.php?content=news&id=86
40.รายงานการกำกับติดตามการ ดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน 
41.รายผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 
http://www.phoyai.go.th/main/view.php?content=news&id=95
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
42.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
43.การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและโปร่งใสภายในหน่วยงาน 


 


 


  View : 140
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :